เรียน JavaScript Programming ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม

Description


หลักสูตร เรียน JavaScript Programming ด้วยตัวเอง ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม

สามารถเรียนได้ทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน

เนื้อหาการเรียน JavaScript Programming

แบ่งเป็น 4 ส่วน

ส่วนที่ 1: ติดตั้งเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript

1. ติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code และ Extensions ที่สนับสนุน JavaScript

ส่วนที่ 2: เรียนเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript ระดับพื้นฐาน Basic JavaScript Programming

2. Start JavaScript Tutorials เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript

3. Insert JavaScript สามารถเขียนใส่ที่ไหนได้บ้าง

4. JavaScript Output สามารถเขียนโปรแกรมแสดงผล Output ออกได้ที่ไหนบ้าง

5. JavaScript Syntax เขียนโปรแกรมเรียนรู้การใช้งานพื้นฐานต่าง ๆ

ส่วนที่ 3: เรียนเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript ระดับกลาง Intermediate JavaScript Programming

6. JavaScript Arithmetic เขียนโปรแกรมด้วยตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

7. JavaScript Assignments เขียนโปรแกรมด้วยตัวดำเนินการกำหนดค่าต่าง ๆ

8. JavaScript String Concatenation การเขียนโปรแกรมสำหรับเชื่อมข้อมูลระหว่างกัน

9. JavaScript Data Types การเขียนโปรแกรมด้วยชนิดตัวแปรต่าง ๆ

ส่วนที่ 4: เรียนเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript ระดับสูง Advanced JavaScript Programming

10. JavaScript Objects การเขียนโปรแกรมแบบวัตถุ

11. JavaScript Functions การเขียนโปรแกรมสร้างพันก์ชันขึ้นมาใช้งานเอง

12. JavaScript Strings การเขียนโปรแกรมแบบข้อความ

13. JavaScript Maths การเขียนโปรแกรมด้วยฟังก์ชนทางคณิตศาสตร์

14. JavaScript Conditionals การเขียนโปรแกรมแบบอัตโนมัติด้วยคำสั่งเงื่อนไข

15. JavaScript Loops การเขียนโปรแกรมแบบอัตโนมัติด้วยคำสั่งวนลูป

Popular Online Courses