เรียน C Programming ด้วยตัวเอง ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม

Description


หลักสูตร เรียน C Programming ด้วยตัวเอง ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม

สามารถเรียนได้ทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน

เนื้อหาการเรียน C Programming

แบ่งเป็น 6 ส่วน

ส่วนที่ 1: เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมภาษาซี C Programming IDE

1. เริ่มต้นใช้งาน Online GDB และ Dev C++ IDE

ส่วนที่ 2: เรียนรู้การเขียน Algorithm และ Flowchart

2. วิธีเขียน Algorithms และ Flowcharts

ส่วนที่ 3: เรียนเขียนโปรแกรมภาษาซีระดับพื้นฐาน Basic C Programming

3. โครงสร้างการเขียนโปรแกรมภาษาซี C Structure

4. รูปแบบชนิดข้อมูล Data Types Formats

5. อินพุต เอาต์พุต Input and Output

6. กำหนดค่าคงที่ Define Constant

7. Input (scans vs gets) and Output

ส่วนที่ 4: เรียนเขียนโปรแกรมภาษาซีระดับกลาง Intermediate C Programming

8. ใช้งาน Math.h Library คำสั่งช่วยทางคณิตศาสตร์

9. ใช้งานอาร์เรย์ Array ระบุตำแหน่ง Index

10. ใช้งาน char and string ตัวอักขระและข้อความ

11. ใช้งาน ASCII Code ตัวเลขอักขระ

12. ใช้งาน string.h Library คำสั่งด้านข้อความ

13. แปลงข้อความเป็นตัวเลข Covert String to Integer

14. สัญลักษณ์พิเศษ Formats and Escape Characters

15. ตัวดำเนินการเดี่ยว Unary Operator

16. ตัวดำเนินการเดี่ยว Unary Operator Input/Output

17. ตัวดำเนินการตรรกะ Logic Operator

18. ตัวดำเนินการกำหนดค่า Assignment Operator

19. ลำดับการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ Priority Expression

20. การควบคุมแบบลำดับ Sequential Control Statements

21. คำสั่งสร้างเงื่อนไข IF Conditional Statements

22. คำสั่งสร้างเงื่อนไข IF ELSE Control Statements

23. สร้างเงื่อนไข IF ELSEIF ELSE Control Statements

24. สร้างตัวเลือก SWITCH CASE Control Statements

ส่วนที่ 5: เรียนเขียนโปรแกรมภาษาซีระดับสูง Advanced C Programming

25. คำสั่งลูป For Loop Control Statements

26. สร้างสูตรคูณด้วย For Loop Control Statements

27. คำสั่งลูป While Loop Control Statements

28. สร้างโปรแกรมทอนเงิน While Loop Control Statements

29. คำสั่งลูป While Loop รวม For Control Statements

30. คำสั่งลูปซ้อนลูป Nested Loop Control Statements

31. คำสั่ง Break Jump Statements

32. คำสั่ง Continue Jump Statements

33. สร้างคำสั่ง Array 1 มิติ One Dimensional Array

34. สร้างคำสั่ง Array 2 มิติ Two Dimensional Array

35. สร้างคำสั่ง Array 3 มิติ Three Dimensional Array

36. สร้างฟังก์ชันใช้เอง Functions

37. เขียนไฟล์ File Operations

38. อ่านไฟล์ File Operations

ส่วนที่ 6: สร้าง Projects ภาษาซีด้วยตัวเอง

39. สร้างเกมทายตัวเลข Number Guessing Game Project

40. สร้างโปรแกรมเขียนไฟล์เองอัตโนมัติ

41. สร้างโปรแกรมนับจำนวนคำ Word Counter

42. สร้างการ์ดนามบัตรด้วยไฟล์

43. สร้างโปรแกรมคำนวณเงินเดือนด้วยไฟล์

Popular Online Courses